Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop en levering van producten en op de levering van diensten door BE-LED B.V. (Verkoper) aan de Opdrachtgever (Koper) en maken onderdeel uit van een offerte of overeenkomst.

Door producten en diensten bij BE-LED B.V. te bestellen verklaart de Opdrachtgever zich akkoord met deze voorwaarden, die op de datum van een bestelling kunnen zijn bijgewerkt.

Artikel 1 Definities

In deze algemene verkoopvoorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt gedefinieerd:

Distributeur: BE-LED B.V., gebruiker van deze verkoopvoorwaarden;

Opdrachtgever: de wederpartij van de Distributeur;

Overeenkomst: de schriftelijk vastgelegde afspraken tussen de Distributeur en Opdrachtgever betreffende de levering van zaken en/of het verrichten van diensten;

Partijen: Distributeur en Opdrachtgever.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden gelden voor alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen de Distributeur en Opdrachtgever tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2 Deze voorwaarden stellen alle vroegere schriftelijke of mondelinge overeenkomsten, afspraken of mededelingen tussen partijen, waaronder enige algemene verkoop- en/of leveringsvoorwaarden van Opdrachtgever, terzijde.

2.3 Afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door de Distributeur zijn bevestigd.

Artikel 3 Aanbieding

3.1 Alle aanbiedingen van de Distributeur zijn vrijblijvend, in het bijzonder voor wat betreft de leverbaarheid, levertijd, prijsstelling en uitvoering en vervallen van rechtswege na verloop van 14 kalenderdagen, tenzij schriftelijk anders is aangegeven.

3.2 Aan het bij de aanbieding verstrekt materiaal, zoals brochures, samples en andere gegevens, kunnen geen rechten worden ontleend. De te leveren zaken kunnen qua maatvoering, kleur, tekening en model afwijken van de geoffreerde producten.

3.4 De Distributeur behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden bestellingen te weigeren, dan wel om onder rembours te leveren. 

Artikel 4 Overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt eerst tot stand, nadat de Distributeur de totstandkoming daarvan schriftelijk heeft aanvaard, danwel indien door de Distributeur uitvoering is gegeven aan de overeenkomst zonder voorbehoud.

4.2 Nader gemaakte afspraken of wijzigingen in de overeenkomst, alsmede toezeggingen door het personeel van de Distributeur binden de Distributeur slechts indien deze door de Distributeur schriftelijk zijn bevestigd.

4.3 Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven en als dwingend bewijs tussen partijen zal dienen.

4.4 Elke overeenkomst wordt door de Distributeur aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de Opdrachtgever – uitsluitend ter beoordeling van de Distributeur – voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.

4.5 De Distributeur is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van Opdrachtgever zekerheid te eisen dat zowel aan betalingsverplichtingen als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.

4.6 De Distributeur is bevoegd om, indien zij dit noodzakelijk dan wel wenselijk acht voor een juiste uitvoering van de overeenkomst, derden daarbij in te schakelen, waarvan de kosten aan Opdrachtgever zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven. Zo mogelijk en/of zo nodig zal de Distributeur hieromtrent met Opdrachtgever overleg plegen.

Artikel 5 Prijzen

5.1. Prijsopgaven worden gemaakt onder voorbehoud van prijswijzigingen, tenzij schriftelijk anders vermeld.

5.2 Alle door de Distributeur vermelde prijzen zijn:

  • gebaseerd op de tijdens de offerte respectievelijk orderdatum geldende hoogte van inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale - en overheadlasten, vrachten, assurantiepremies en andere kosten;
  • gebaseerd op levering af het bedrijf, magazijn of andere opslagplaats van de Distributeur;
  • exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen en heffingen en rechten;
  • exclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer en verzekering;
  • vermeld in euro’s, waarbij eventuele koerswijzigingen worden doorberekend aan de Opdrachtgever.

5.3 In het geval van verhoging van een of meer van de kostprijsfactoren is de Distributeur gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften met dien verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging moeten worden vermeld.

Artikel 6 Levering

6.1 Levering binnen Nederland geschiedt franco op het adres van Opdrachtgever mits de factuurwaarde van de levering, exclusief BTW, meer dan € 750,-- bedraagt. Bij een lagere factuurwaarde zal de levering af fabriek geschieden op het adres van de Distributeur, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6.2 Opdrachtgever is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering op eventuele fouten, tekortkomingen, tekorten of beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling van de Distributeur dat de goederen ter beschikking van Opdrachtgever staan.

6.3 Eventuele fouten, tekortkomingen, tekorten of beschadigingen van het geleverde en/of verpakking welke bij (af)levering aanwezig zijn, dient Opdrachtgever op de pakbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan Opdrachtgever geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd.

Reclamering is in geen geval na ommekomst van 2 werkdagen na levering en afgifte van de met die levering gepaard gaande pakbon mogelijk.

6.4 De Distributeur is gerechtigd om te leveren in gedeelten welke afzonderlijk kunnen worden gefactureerd.

6.5 De door BE-LED B.V. opgegeven levertijd is steeds bedoeld als indicatie en geschiedt bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Aan de indicatief vermelde levertijd kunnen geen rechten ontleend worden.

6.6 De Distributeur zal de indicatieve levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen, maar is niet aansprakelijk voor overschrijding hiervan. Overschrijding van de levertijd verplicht de Distributeur niet tot enige vergoeding en geeft Opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden c.q. afname te weigeren.

6.7 Bij excessieve overschrijding van de levertijd zal de meest gekwalificeerde partij contact opnemen en zal in nader overleg een termijn of alternatieve wijze van levering besproken worden. Tenzij die overschrijding aanleiding is voor de Distributeur om vast te stellen dat sprake is van overmacht als bedoeld in artikel 10 van deze voorwaarden.

6.8 Indien de goederen na het verstrijken van de leveringstijd door Opdrachtgever niet zijn afgenomen, staan zij voor eigen rekening en risico ter zijner beschikking opgeslagen.

6.9 Opdrachtgever zal onmiddellijk bij ontvangst van de producten iedere beschadiging of gebrek aan producten noteren die is veroorzaakt tijdens het transport of de opslag daarvan. Opdrachtgever zal BE-LED B.V. binnen zeven dagen na de leveringsdatum informeren over een vermeende non -conformiteit van de producten. Indien dit niet binnen deze periode gebeurt, wordt Opdrachtgever geacht de producten te hebben geaccepteerd.

Artikel 7 Bijkomende kosten

7.1 Montage-, reis- en verblijfkosten zullen berekend worden op basis van nacalculatie naar het aantal uren dat nodig is voor het opstellen, monteren en het bedrijfsklaar opleveren van de te installeren apparatuur, vermeerderd met bijkomende kosten van montagemateriaal en eventuele speciale voorzieningen.

7.2 Indien vooraf overeengekomen is de montage tegen een vastgesteld bedrag te doen geschieden, dan dient de Opdrachtgever op te komen voor het buiten de Distributeurs schuld onderbreken of stagneren van montagewerkzaamheden. Ten laste van de Opdrachtgever komen ook alle breekwerkzaamheden of andere bouwkundige werkzaamheden van welke aard ook, alsmede de aanleg van water -, stoom-, gas- en elektrische leidingen.

Artikel 8 Garantie

8.1 Met inachtneming va n hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, staat de producent in voor de deugdelijkheid alsmede de kwaliteit van het door de producent geleverde c.q. de verwerkte/gebruikte materialen gedurende twee jaar na levering met dien verstande dat de garantie met betrekking tot lichtbronnen in alle gevallen is beperkt tot de te dien aanzien verstrekte garantie door de producent daarvan ten tijde van de levering.

8.2 Garantie voor door de Distributeur elders ingekochte goederen wordt slechts gegeven indien en voor zover de betreffende fabrikant/de Distributeur garantie verstrekt en tot de omvang daarvan zoals bepaald in het volgende lid.

8.3 Garantie door de Distributeur is afhankelijk van, in overeenstemming met en beperkt tot de garantie en de bijbehorende voorwaarden van de fabrikant of derde de Distributeur van wie de Distributeur de ingekochte goederen betrekt.

8.4 Voormelde garantieverplichting vervalt indien Opdrachtgever zelf wijziging(en) in of reparatie(s) aan het geleverde (laat) verricht(en), het geleverde voor andere dan de normale (bedrijfs)doeleinden wordt aangewend, dan wel op – naar de Distributeurs oordeel – op onoordeelkundige wijze is behandeld, gebruikt of onderhouden.

8.5 Tevens vervalt de garantieverplichting van de Distributeur indien Opdrachtgever haar verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt.

8.6 Uitgebreide fabrieksgarantiebepalingen staan vermeld onder artikel 21.

Artikel 9 Transport/risico

9.1 Indien geen nadere voorafgaande aanwijzing door Opdrachtgever aan de Distributeur is verstrekt, wordt de wijze van transport, verzending, verpakking e.d. door de Distributeur als goed huisvader/koopman bepaald zonder dat de Distributeur hiervoor enige aansprakelijkheid draagt.

9.2 Eventuele specifieke wensen van Opdrachtgever inzake het transport/verzending worden slechts uitgevoerd indien Opdrachtgever schriftelijk heeft verklaard hiervan de extra kosten te zullen dragen.

9.3 Verzending van de goederen geschiedt steeds, ook indien franco levering is overeengekomen, voor rekening en risico van Opdrachtgever, zelfs dan wanneer de vervoerder vordert dat op vrachtbrieven, vervoeradressen en dergelijke de clausule voorkomt dat alle vervoersschade voor rekening en risico van de afzender is.

Artikel 10 Overmacht

10.1 Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de Opdrachtgever niet meer van de Distributeur kan worden verlangd.

10.2 Hieronder wordt in ieder geval begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel van de Distributeur, transportmoeilijkheden, brand, hevige weersomstandigheden, terrorisme, oproer, molest, bedrijfsbezetting, defecten aan machinerie, storingen in de levering van energie, overheidsmaatregelen en bedrijfsstoringen bij de Distributeur dan wel haar toeleverancier, of anderszins betrokken derden, alsmede wanprestatie door de toeleveranciers, waardoor de Distributeur haar verplichtingen niet (meer) kan nakomen.

10.3 Indien naar het oordeel van de Distributeur de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, heeft zij het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.

10.4 Is naar het oordeel van de Distributeur de overmacht situatie van blijvende aard, dan heeft de Distributeur het recht om zonder tussenkomst van de rechter ontbinding in te roepen.

10.5 De Distributeur is gerechtigd de betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.

10.6 De Distributeur heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die de overmacht oplevert, intreedt nadat de Distributeur zijn prestatie had moeten leveren. 

Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1 De aansprakelijkheid van de Distributeur jegens Opdrachtgever is beperkt tot de nakoming door de Distributeur van haar garantieverplichtingen als omschreven in artikel 8 met uitzondering van het in dit artikel bepaalde.

11.2 Aansprakelijkheid voor door Opdrachtgever geleden schade die het gevolg is van een door de Distributeur in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst gepleegde onrechtmatige daad is uitgesloten.

11.3 Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van de Distributeur voor indirecte of gevolgschade welke door Opdrachtgever wordt geleden als gevolg van een door de Distributeur gepleegde toerekenbare tekortkoming in de nakoming van Opdrachtgevers verplichtingen onder deze overeenkomst, zoals maar uitdrukkelijk niet beperkt tot winst- en omzetderving.

11.4 Voor directe door Opdrachtgever geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van de Distributeur in de nakoming van haar verplichtingen onder de met deze gesloten overeenkomst, is de Distributeur slechts aansprakelijk voor zover Opdrachtgever bewijst dat deze schade in redelijkheid niet anders beschouwd kan worden dan te zijn een rechtstreeks gevolg van de toerekenbare tekortkoming en voorts per gebeurtenis of serie van gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak, tot de tussen partijen overeengekomen waarde (exclusief BTW) van de verbintenis of de verbintenissen in de nakoming waarvan Opdrachtgever aldus toerekenbaar is tekort geschoten, met een maximum van €15.000,--.

11.5 Verder reikende aansprakelijkheidsbeperkende of uitsluitende voorwaarden, welke door derden (zoals, maar uitdrukkelijk niet beperkt tot de Distributeurs) aan de Distributeur kunnen worden tegengeworpen, gelden onverkort als beperkingen van aansprakelijkheid van de Distributeur ten opzichte van de Opdrachtgever.

11.6 Iedere aansprakelijkheid van de Distributeur is in alle gevallen beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval uit hoofde van de overeenkomst tussen de Distributeur en haar toeleveranciers en/of fabrikanten door de Distributeur of derde afnemers aanspraak gemaakt kan worden.

11.7 Iedere aansprakelijkheid van de Distributeur is in alle gevallen beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak bestaat, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden in het desbetreffende geval voor rekening van de Distributeur komt, steeds tot het maximumbedrag dat door de betreffende verzekeraar wordt uitgekeerd.

11.8 Opdrachtgever aanvaardt nu voor alsdan de volledige verantwoordelijkheid voor in te schakelen hulppersonen of opdrachtnemers bij montage of installatie als onderdeel van of vervolg op leveringen door de Distributeur. De Distributeur is in voornoemde gevallen niet aansprakelijk voor derden die voor installatie of montage aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld. Opdrachtgever verleent hierbij de volmacht aan de Distributeur om namens haar aan derden de opdracht te verlenen om montage of installatiewerkzaamheden van de te leveren goederen uit te voeren.

Artikel 12 Intellectuele en industriële eigendomsrechten

12.1 Opdrachtgever staat in voor het vrije en ongestoorde gebruik van de zaken in de gegeven opdracht en Opdrachtgever garandeert dat geen inbreuk wordt gemaakt op het intellectuele en industriële eigendomsrecht van derden. Opdrachtgever vrijwaart de Distributeur in en buiten rechte voor alle (financiële) gevolgen die voortvloeien uit verveelvoudiging of reproductie in de opdracht.

12.2 Het intellectuele eigendomsrecht van door de Distributeur ontworpen c.q. tot stand gebrachte teksten, concepten, illustraties, foto’s, dia’s, modellen en dergelijke, blijft bij de Distributeur berusten, ook wanneer Opdrachtgever er een order op heeft geplaatst.

12.3 Indien geen order volgt na een besteld ontwerp van de Distributeur, dan wordt dit op rekening gesteld van Opdrachtgever, terwijl het verveelvoudigingsrecht en reproductierecht bij de Distributeur blijft berusten.

Artikel 13 Eigendom

13.1 Alle door de Distributeur geleverde zaken blijven tot op het moment van volledige betaling van al hetgeen Opdrachtgever, uit welke hoofde dan ook, jegens de Distributeur verschuldigd is, waaronder tevens begrepen de toekomstige vorderingen op de Opdrachtgever met inbegrip van rente en kosten (en in geval in rekening-courant wordt geleverd: tot op het moment van de vereffening van het eventueel ten laste van Opdrachtgever komende saldo) de Distributeurs eigendom.

13.2 Ingeval van bewerking, verwerking of vermenging van het geleverde door of bij de Opdrachtgever verkrijgt de Distributeur mede eigendom van de nieuw ontstane zaken en/of de met het geleverde samengestelde goederen, c.q. de hoofdzaak en wel voor de waarde van de door de Distributeur geleverde (oorspronkelijke) zaken.

13.3 Ingeval van niet betaling van een openstaande vordering, schorsing van betaling, aanvraag van surseance, faillissement, onder curatele stelling, overlijden of liquidatie van goederen van de wederpartij, heeft de Distributeur het recht om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de order of het gedeelte daarvan dat nog geleverd moet worden, te annuleren en het mogelijk geleverde, doch niet of niet geheel betaalde, als de Distributeurs eigendom terug te vorderen onder verrekening van het eventueel reeds betaalde doch onverminderd haar recht om vergoeding te vorderen van eventueel verlies of schade. In die gevallen is elke vordering van de Distributeur ten laste van Opdrachtgever dadelijk opeisbaar.

13.4 De goederen kunnen door Opdrachtgever in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde.

Artikel 14 Installatie En Diensten

Dit artikel is van toepassing in gevallen waarin BE-LED B.V. (of haar onderaannemer) constructie-, bekabelings - of installatieactiviteiten uitvoert (“Installatie” of “Installeren”) of andere Diensten verleent op een werkplek die eigendom is of beheerd wordt door de Opdrachtgever.

14.1 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig voltooien van alle voorbereidende werkzaamheden en de werkplekvoorbereiding conform de door BE-LED B.V. gestelde eisen. Opdrachtgever zal vóór de overeengekomen start van de Installatie of andere Diensten op de werkplek het volgende realiseren, zodanig dat BE-LED B.V. de Installatie op de meest efficiënte wijze en binnen de overeengekomen tijdschema's kan uitvoeren: (1) zorgen voor de overeengekomen omstandigheden op de werkplek en deze in stand houden (inclusief infrastructurele omstandigheden); (2) zorgen voor alle benodigde informatie, instructies, inspecties, autorisaties, goedkeuringen en vergunningen en BE-LED B.V. op de hoogte brengen van de plaats van eventuele bekabeling, elektriciteits- en waterleidingen en dergelijke, met inbegrip van onderzoeksrapporten omtrent fysieke kenmerken, juridische beperkingen en de locatie van nutsvoorzieningen met betrekking tot de werkplek; (3) zorgen voor toegang tot de werkplek, inclusief verkeersmanagement, waar van toepassing; en (4) BE-LED B.V. alle materialen, gereedschappen, constructies en andere faciliteiten ter beschikking stellen en zorgen voor alle andere redelijke vormen van assistentie op een accurate en tijdige wijze, en zonder extra kosten voor BE-LED B.V.. Dit alles in overeenstemming met geldende wetgeving, inclusief alle toepasselijke gezondheids- en veiligheids technische voorschriften alsook elektrische- en bouwtechnische voorschriften.

14.2 Opdrachtgever zal BE-LED B.V. pas toelaten op de werkplek wanneer de verplichtingen in artikel 14.1 zijn nagekomen. In geval van wachttijden van meer dan twee (2) uur op een dag, mag BE-LED B.V. een nieuwe planning maken en Opdrachtgever voor die dag een volledige werkdag in rekening brengen. Opdrachtgever zal (1) een volledig gekwalificeerde vertegenwoordiger regelen die BE-LED B.V., indien gewenst, tijdens haar werkzaamheden op de werkplek bijstaat; (2) voorzien in nutsvoorzieningen (inclusief gas, water, elektriciteit en connectiviteit), verwarming en verlichting, die nodig zijn voor de uitvoering op de werkplek; (3) voorzien in adequate en afsluitbare ruimtes voor personeel (voorzien van sanitaire voorzieningen) en voor de opslag van materialen, gereedschappen en instrumenten op of dicht bij de werkplek; (4) materiaal dat vervangen wordt door producten verzamelen en buiten gebruik stellen, en deze van de werkplek verwijderen; en (5) BE-LED B.V. assisteren tijdens testen. Op verzoek van BE-LED B.V. zal Opdrachtgever zorgen voor een tijdelijke stopzetting van de voorzieningen op de werkplek (inclusief watersystemen).

14.3 Na afronding van de Installatie of andere Diensten op de werkplek zal BE-LED B.V. Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen in overeenstemming met het acceptatie -protocol zoals overeengekomen tussen partijen. Indien een dergelijk protocol niet is overeengekomen, zal Opdrachtgever de Diensten en de door BE-LED B.V. geleverde en/of geïnstalleerde Producten binnen vijf (5) dagen na bericht aan Opdrachtgever van afronding van de Installatie of andere Diensten op de werkplek, testen en controleren. In geval van een gebrek zal Opdrachtgever BE-LED B.V. hierover informeren. Indien BE-LED B.V. niet op de hoogte wordt gebracht van een gebrek wordt Opdrachtgever geacht de Diensten of de geleverde en/of geïnstalleerde Producten vijf (5) dagen na het bericht van BE-LED B.V. van afronding van de Installatie of andere Diensten, te hebben geaccepteerd. BE-LED B.V. zal de Gebreken waarvan zij aldus op de hoogte is gesteld binnen een redelijke termijn herstellen.

Artikel 15 Betaling

15.1 Tenzij anders overeengekomen dient betaling (netto) contant bij (af)levering te geschieden zonder enige korting of schuldvergelijking, of door middel van overmaking op een door de Distributeur aangewezen bank- of giro rekening, binnen 14 dagen na factuurdatum. De op bank/giroafschriften van de Distributeur aangegeven valutadag is bepalend en wordt als betalingsdag aangemerkt.

15.2 Iedere betaling van Opdrachtgever strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde interest alsmede van de door de Distributeur gemaakte invorderingskosten en/of administratiekosten en worden daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering.

15.3 Indien betaling niet binnen de termijn heeft plaatsgevonden, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 15% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.

15.4 Alle te maken (buiten)gerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het door de Opdrachtgever verschuldigde bedrag met inbegrip van de voornoemde rente in het vorige lid.

Artikel 16 Opzegging en Ontbinding

16.1 De Distributeur heeft te allen tijde de bevoegdheid de overeenkomst tussentijds op te zeggen door middel van een schriftelijke mededeling aan Opdrachtgever, mits dit met opgave van redenen geschiedt. Onmiddellijk na verzending van de schriftelijke mededeling staakt de Distributeur de uitvoering van de overeenkomst. De Distributeur en Opdrachtgever zullen overleg plegen over de gevolgen van een zodanige opzegging.

16.2 In de navolgende gevallen is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de Distributeur gerechtigd, zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren, zulks onverminderd zijn recht tot schadevergoeding:

a. indien Opdrachtgever een of meer van zijn contractuele verplichting en na ingebrekestelling niet of niet tijdig nakomt;

b. indien Opdrachtgever zijn faillissement of surseance van betaling aanvraagt, dan wel krachtens wetsbepaling onder curatele wordt gesteld;

c. indien Opdrachtgever failliet wordt verklaard, of surseance van betaling verkrijgt;

d. indien een of meer van de goederen van Opdrachtgever onder bewind worden gesteld;

e. indien Opdrachtgever (een onderdeel van) zijn onderneming of de zeggenschap daarover geheel of gedeeltelijk overdraagt, zijn onderneming geheel of gedeeltelijk liquideert/stillegt, dan wel er anderszins sprake is van staking van de bedrijfsuitoefening;

f. indien op de goederen of een gedeelte van de goederen van Opdrachtgever, conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd;

16.3 Onverminderd het bepaalde in het vorige lid heeft de Distributeur het recht om naast de ontbinding een schadevergoeding te vorderen.

16.4 Indien de Distributeur gebruik maakt van het in de voorafgaande leden bedoelde recht, wordt Opdrachtgever schriftelijk in kennis gesteld van de ontbinding van de overeenkomst en de reden daarvan.

16.5 Bij (gedeeltelijke) ontbinding heeft de Distributeur, onverminderd zijn recht op vergoeding van schade en kosten het recht te zijner keuze:

a. de reeds geleverde, maar niet (meer) te gebruiken goederen voor rekening van Opdrachtgever terug te sturen en de voor deze goederen reeds gedane betalingen terug te vorderen dan wel te verrekenen. Opdrachtgever is verplicht de ter zake van de overeenkomst gedane betalingen, onder aftrek van de waarde van de door de Distributeur behouden goederen, onverwijld aan de Distributeur te restitueren;

b. de alsnog ter levering aangeboden goederen te weigeren, zonder daardoor in (schuldeisers) verzuim te geraken;

c. de overeenkomst zelf of door een derde te laten voltooien, eventueel na een schriftelijke kennisgeving, met gebruikmaking van de reeds door Opdrachtgever geleverde zaken en de door Opdrachtgever gebruikte materialen en dergelijke al dan niet tegen een achteraf overeen te komen redelijke vergoeding. 

Artikel 17 Opschortingsrechten en compensatie

17.1 Opdrachtgever verklaart afstand te doen van zijn rechten om zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst op te schorten, indien en voor zover door de uitoefening van zijn opschortingsrecht de tijdige uitvoering van de opdracht, waarvoor de leveringen bestemd zijn, vertraagd worden.

17.2 De Distributeur is gerechtigd zijn betalingsverplichtingen op te schorten indien Opdrachtgever tekort schiet, dan wel te kort dreigt te schieten in de nakoming van zijn verplichtingen op grond van de overeenkomst of de wet, ongeacht of deze tekortkoming aan Opdrachtgever toerekenbaar is.

17.3 Indien de Distributeur op grond van de hem op dat moment bekend zijnde omstandigheden in redelijkheid heeft gemeend zijn verplichtingen te mogen opschorten, is de Distributeur niet verplicht tot enige schadevergoeding aan Opdrachtgever indien achteraf bekend mocht worden dat het beroep van Opdrachtgever op zijn opschortingsrecht niet rechtsgeldig is geweest.

17.4 De Distributeur is gerechtigd tot compensatie van de in verband met de overeenkomst verschuldigde of te vorderen bedragen, met die welke hijzelf van Opdrachtgever te vorderen heeft of aan Opdrachtgever verschuldigd is. Voornoemde bevoegdheid beperkt zich niet slechts tot vorderingen voortvloeiende uit onderhavige overeenkomst.

Artikel 18 Cessie en verpanding vordering

18.1 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Distributeur is het Opdrachtgever niet toegestaan de vorderingen die hij ingeval van overeenkomst met de Distributeur heeft of zal verkrijgen aan derden te cederen te verpanden of anderszins te bezwaren of over te dragen.

18.2 Onverminderd het in het vorige lid bepaalde, zal Opdrachtgever het op zich nemen om bij enige vorm van cessie, pand, bezwaring of overdracht van vorderingen ingeval van overeenkomst met de Distributeur, de verkrijgende partij te verplichten de Distributeur terstond van het verkrijgen van enig recht op dergelijke vorderingen op de hoogte te stellen en bij verdere medewerking aan alle voornoemde rechtshandelingen aan derden dezelfde verplichtingen en beperkingen te stellen.

Artikel 19 Geschillen en toepasselijk recht

19.1 Op de aanbiedingen van de Distributeur en op de tussen de Distributeur en Opdrachtgever gesloten overeenkomst en daaruit voortvloeiende geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van buitenlandse wetgeving en van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

19.2 Geschillen tussen partijen zullen worden berecht door de bevoegde rechter te Utrecht, althans in een ander arrondissement, zulks ter vrije keuze van de Distributeur.

Artikel 20 Retourname

20.1 BE-LED B.V. zal alleen, bij wijze van zeer hoge uitzondering, producten retour nemen. Het retour nemen van producten door BE-LED B.V. is geheel ter harer discretie. Indien, en voor zover, BE-LED B.V. mocht besluiten tot retourname van Producten dient hierover vooraf schriftelijk overeenstemming te zijn bereikt en dienen de producten in originele, onaangebroken verpakking te worden aangeboden. BE-LED B.V. zal 30% van het netto bedrag met een minimumbedrag van € 150,00 als retournamekosten in rekening brengen. Producten die specifiek op klantorder zijn gemaakt, worden nooit retour genomen.

Artikel 21 Fabrieksgarantievoorwaarden LED verlichting

Dit garantiebeleid is onderworpen aan de in dit beleid vervatte bepalingen en voorwaarden en de bijgevoegde bepalingen en voorwaarden (hierna 'de garantievoorwaarden' te noemen). Met inachtneming van het bepaalde in de garantievoorwaarden en zoals hieronder nader omschreven, heeft de koper van de LED armaturen garantie gedurende de toepasselijke periode, uitgedrukt in jaren.

Productlijn                        Product                              Fabrieksgarantietermijn

BE-LED                               LED armaturen                2 jaar – tenzij anders vermeld bij het product

21.1 Garantievoorwaarden

De garantieperiode start op de factuurdatum. De garantieperiode is gebaseerd op het aantal jaren bij een omgevingstemperatuur van 25° C met 10 mm tussenruimte. Deze garantie geldt slechts voor producten die toegepast worden binnen het 'beoogde gebruik' of 'normale gebruik', zoals gedefinieerd door het navolgende:

De omstandigheden waarin het product is gebruikt zijn conform de informatie op de producten en de verpakkingen daarvan; EN

De omgevingstemperatuur overschrijdt nooit het bedrijfstemperatuurbereik van -20° C tot +30° EN

De relatieve vochtigheid in de installatie/het armatuur is nooit hoger dan 80%, of de eventueel voor het product opgegeven IP-waarde; EN

De producten worden toegepast in een open armatuur (en gesloten armatuur voor ledtubes) met minimaal 10 mm lucht rondom het centrale deel van de producten; EN

De producten worden niet onderworpen aan in totaal meer dan 50.000 schakelcycli (waarbij een schakelcyclus gedefinieerd wordt als 30 seconden 'aan' en 30 seconden 'uit'), EN

De elektrische installatie waarin het product wordt toegepast, is niet onderhevig aan spanningsschommelingen in een gebied van meer dan 230V +/- 10%.

Deze garantie geldt slechts voor in de Benelux via BE-LED B.V. geleverde producten.

Er is een bewijs van aankoop van de producten beschikbaar voor inzage.

De producten zijn deugdelijk en juist geïnstalleerd en worden conform de instructies van de fabrikant bediend.

De vertegenwoordiger van de Distributeur heeft toegang tot de defecte producten. Wanneer de producten of andere onderdelen als  ́verdacht ́ worden aangemerkt, heeft de vertegenwoordiger het recht om vertegenwoordigers van fabrikanten van overige componenten die zijn toegepast in het betreffende verlichtingssysteem uit te nodigen, ter beoordeling hiervan.

Het arbeidsloon en alle gerelateerde kosten voor de de- en herinstallatie van de producten worden niet onder deze garantie gedekt. Defecte producten dienen bij de Distributeur te worden aangeleverd.

De garantieperiode is gebaseerd op een aantal branduren van maximaal 4200 uur/jaar;

De garantie geldt voor producten die werken bij een maximale omgevingstemperatuur van +35 °C;

Voor producten die zijn geïnstalleerd op een afstand van minder dan 5 km vanaf de zeekust, valt corrosie van de producten alleen binnen de garantie in het geval dat Opdrachtgever producten heeft aangekocht die zijn behandeld met Marine Salt Painting (of 'MSP'), welke aan Opdrachtgever als optie is aangeboden.

Voor producten geïnstalleerd in tunnel toepassingen die gelegen zijn in gebieden waar strooizout wordt gestrooid op wegen in de nabije omgeving van de tunnel (bijv. het strooien in de winter) is de corrosie van het product enkel gedekt indien de Opdrachtgever producten heeft aangeschaft met

Marine Salt Painting (of “MSP”), hetgeen als optie beschikbaar is voor de Opdrachtgever. De bovenstaande garantie geldt gedurende de periode die vermeld wordt in het voor de desbetreffende producten geldende garantiebeleid, waarnaar in de koopovereenkomst wordt verwezen zal de fabrikant het product of het defecte onderdeel daarvan naar keuze van de fabrikant repareren of vervangen of de koopprijs aan de koper restitueren. Duidelijkheidshalve geldt dat  ́het product of het defecte onderdeel daarvan repareren of vervangen ́ geen verwijderings- of herinstallatiewerkzaamheden of -kosten of -uitgaven omvat, met inbegrip van, echter zonder beperkt te zijn tot, arbeidsloon of -kosten.

Wanneer de fabrikant ervoor kiest om het product te vervangen, maar hiertoe niet in staat is omdat de productie ervan gestaakt is of het niet voorhanden is, mag de fabrikant de koper zijn geld teruggeven of het product vervangen door een vergelijkbaar product (dat kleine verschillen in ontwerp- en productspecificaties mag vertonen).

Deze garantie geldt niet voor beschadiging of niet functioneren als gevolg van overmacht of verkeerd gebruik, misbruik, abnormaal gebruik of gebruik in strijd met de van toepassing zijnde normen, codes of gebruiksaanwijzingen, met inbegrip van, echter zonder beperkt te zijn tot, die welke vervat zijn in de meest recente elektrische en/of veiligheidseisen en industrie normen voor de betreffende regio( ́s).

Deze garantie is nietig wanneer iemand reparaties uitvoert aan of wijzigingen aanbrengt in het product die niet schriftelijk door de fabrikant geautoriseerd zijn. De productiedatum van het product moet duidelijk leesbaar zijn. De fabrikant behoudt zich het recht voor om de definitieve beslissing over de gegrondheid van een claim onder de garantie te nemen.

De producent kan geretourneerde producten waarvan vastgesteld wordt dat zij niet defect/non-conform zijn samen met de daarvoor gemaakte vervoers-, test- en handlingskosten in rekening brengen bij de klant.

Dit is een beperkte garantie die onder meer de installatie en het bieden van toegang tot de producten (steigers, liften, enz.) en speciale, incidentele en gevolgschade (zoals omzet- /winstderving, materiële schade of andere, niet eerder genoemde kosten) uitsluit en die voorts bepaald wordt door de beperkingen en voorwaarden van het betreffende garantiebeleid en de onderhavige voorwaarden.